Проследете на живо заседанието на комисията:

 • 23 април – 16:00 – 19:30 тук:
  • Размяна на мнения с члена на Комисията Андор в рамките на структурирания диалог
  • Многогодишна финансова рамка за периода 2014—2020 г.
  • Европейския социален фонд и отмяна на Регламент (ЕО) №1081/2006
  • Общоприложими разпоредби за Европейския фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006
  • Инициатива „Възможности за младежта“
 • 24 април – 10:00 – 19:30 тук:
  • 20 основни въпроса, предизвикващи безпокойство сред европейските граждани и предприятия във връзка с функционирането на единния пазар
  • Изменение на Директива 2008/106/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно минималното ниво на обучение на морските лица
  • Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП ІІ)
  • Европейски фондове за социално отговорно предприемачество
  • Пакт за социални инвестиции – отговор на кризата
  • Време за електронно гласуване 11:45 – 13:30
  • Размяна на мнения с Европейската комисия относно свободното движение на работници от България и Румъния
  • Оптимизиране на ролята на териториалното развитие в рамките на политиката на сближаване
  • Бюджет за 2013 г. – мандат за участието в триалог
  • Създаване на Европейски инструмент за съседство
  • Европейската статистическа програма за периода 2013—2017 г.