Проследете на живо заседанието на комисията:

 • 26 март – 16:00 – 19:30: тук;
  • Засилване на икономическия и бюджетния надзор над държавите-членки в еврозоната, изпитващи или застрашени от сериозни затруднения по отношение на финансовата им стабилност
  • Общи разпоредби за мониторинг и оценка на проектите за бюджетни планове и за гарантиране на коригирането на прекомерния дефицит на държавите-членки в еврозоната
  • Прилагане на принципа за равно заплащане на мъжете и жените за равен труд или за труд с равна стойност
  • Програма на Европейския съюз за социална промяна и социални иновации
  • Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за периода 2014-2020 г.
 • 27 март – 10:00 – 13:30: тук.
  • 20 основни въпроса, предизвикващи безпокойство сред европейските граждани и предприятия във връзка с функционирането на единния пазар
  • Размяна на мнения с Giovanni La Via, главен докладчик за бюджета за 2013 г., относно проектобюджета за 2013 г.
  • Изслушване: Инициатива „Възможности за младежта“
  • Изменение на Директива 2008/106/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно минималното ниво на обучение на морските лица
  • Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП ІІ)
  • Европейската статистическа програма за периода 2013—2017 г.
  • Устав на европейското взаимоспомагателно дружество
 • 27 март – 18:00 – 20:00: тук.
  • Размяна на мнения с Тройката относно икономическата и социална криза в Гърция – съвместно заседание с комисията по икономически и парични въпроси