Комисията отговаря за:
 1. политиката на заетост и всички аспекти на социалната политика като условия на труд, социално осигуряване и социална защита;
 2. мерките за здравословни и безопасни условия на труд;
 3. Европейския социален фонд;
 4. политиката на професионално обучение, включително професионалните квалификации;
 5. свободното движение на работници и пенсионери;
 6. социалния диалог;
 7. всички форми на дискриминация на работното място и на пазара на труда, с изключение на дискриминацията по полов признак;
 8. отношенията с:
  • Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop),
  • Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд,
  • Европейската фондация за обучение,
  • Европейската агенция за безопасни и здравословни условия на труд,
  • както и отношенията с други съответни органи на ЕС и международни организации.