Заседание на комисията по заетост и социални въпроси – 23, 24 април 2012

Проследете на живо заседанието на комисията: 23 април – 16:00 – 19:30 тук: Размяна на мнения с члена на Комисията Андор в рамките на структурирания диалог Многогодишна финансова рамка за периода 2014—2020 г. Европейския социален фонд и отмяна на Регламент (ЕО) №1081/2006 Общоприложими разпоредби за Европейския фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 Инициатива „Възможности за младежта“ 24 април – 10:00 – 19:30 тук: 20 основни въпроса, предизвикващи […] (още)

Заседание на комисията по заетост и социални въпроси – 26, 27 март 2012

Проследете на живо заседанието на комисията: 26 март – 16:00 – 19:30: тук; Засилване на икономическия и бюджетния надзор над държавите-членки в еврозоната, изпитващи или застрашени от сериозни затруднения по отношение на финансовата им стабилност Общи разпоредби за мониторинг и оценка на проектите за бюджетни планове и за гарантиране на коригирането на прекомерния дефицит на държавите-членки в еврозоната Прилагане на принципа за равно заплащане на мъжете и жените за равен […] (още)

Заетост и социални въпроси

Комисията отговаря за: политиката на заетост и всички аспекти на социалната политика като условия на труд, социално осигуряване и социална защита; мерките за здравословни и безопасни условия на труд; Европейския социален фонд; политиката на професионално обучение, включително професионалните квалификации; свободното движение на работници и пенсионери; социалния диалог; всички форми на дискриминация на работното място и на пазара на труда, с изключение на дискриминацията по полов признак; отношенията с: Европейския център […] (още)