Заседание на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи – 27, 28 февруари 2012

Проследете на живо заседанието на комисията: 27 февруари – 16:00 – 19:30: тук; Обсъждане на споразумението за обмен на резервационните данни на пътниците (PNR данни) между ЕС и САЩ Обсъждане на годишната работна програма на Европол за 2012 г. 28 февруари – 10:00 – 13:30: тук; 28 февруари – 16:00 – 19:30: тук.   (още)

Граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Комисията отговаря за: защитата на правата на гражданите, правата на човека и основните права на територията на Съюза, включително закрилата на малцинствата, както е предвидено в Договорите и в Хартата на основни права на Европейския съюз; необходимите мерки за борба с всички други форми на дискриминация, освен дискриминация по полов признак или дискриминация на работното място или на пазара на труда; законодателството в областта на прозрачността и на защитата на […] (още)

« Previous Page