Заседание на комисията по заетост и социални въпроси – 26, 27 март 2012

Проследете на живо заседанието на комисията: 26 март – 16:00 – 19:30: тук; Засилване на икономическия и бюджетния надзор над държавите-членки в еврозоната, изпитващи или застрашени от сериозни затруднения по отношение на финансовата им стабилност Общи разпоредби за мониторинг и оценка на проектите за бюджетни планове и за гарантиране на коригирането на прекомерния дефицит на държавите-членки в еврозоната Прилагане на принципа за равно заплащане на мъжете и жените за равен […] (още)

Заседание на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи – 20, 21 март 2012

Проследете на живо заседанието на комисията: 20 март – 10:00 – 13:30: тук; Изслушване: Деблокиране на директивата за борба с дискриминацията 20 март – 16:00 – 19:30: тук; Общи разпоредби – Фонд „Убежище и миграция“ и инструмент за финансово подпомагане Фонд „Убежище и миграция“ Инструмент за финансово подпомагане — Полицейско сътрудничество, предотвратяване и борба с престъпността и управление на кризи Фонд „Вътрешна сигурност“ — външни граници и визи Приоритети на […] (още)

Заседание на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи – 27, 28 февруари 2012

Проследете на живо заседанието на комисията: 27 февруари – 16:00 – 19:30: тук; Обсъждане на споразумението за обмен на резервационните данни на пътниците (PNR данни) между ЕС и САЩ Обсъждане на годишната работна програма на Европол за 2012 г. 28 февруари – 10:00 – 13:30: тук; 28 февруари – 16:00 – 19:30: тук.   (още)

Заетост и социални въпроси

Комисията отговаря за: политиката на заетост и всички аспекти на социалната политика като условия на труд, социално осигуряване и социална защита; мерките за здравословни и безопасни условия на труд; Европейския социален фонд; политиката на професионално обучение, включително професионалните квалификации; свободното движение на работници и пенсионери; социалния диалог; всички форми на дискриминация на работното място и на пазара на труда, с изключение на дискриминацията по полов признак; отношенията с: Европейския център […] (още)

Граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Комисията отговаря за: защитата на правата на гражданите, правата на човека и основните права на територията на Съюза, включително закрилата на малцинствата, както е предвидено в Договорите и в Хартата на основни права на Европейския съюз; необходимите мерки за борба с всички други форми на дискриминация, освен дискриминация по полов признак или дискриминация на работното място или на пазара на труда; законодателството в областта на прозрачността и на защитата на […] (още)

« Previous Page