Въпрос с искане за писмен отговор E-013908/2013

до Комисията

Член 117 от Правилника за дейността

Светослав Малинов (ЕНП)

Относно:     Забавяне при определянето на териториите от значение за Общността в планина Рила, България

Съгласно Договора за присъединяване на България правителството беше длъжно да определи всички територии по „Натура 2000“ в страната преди 1 януари 2007 г. Националният списък на България на териториите от значение за Общността, който беше съставен в съответствие с изискванията на Директивата за местообитанията (Директива 92/43/ЕИО на Съвета), се оказа недостатъчен след проведения през юни 2008 г. биогеографски семинар за България. Комисията и българските представители решиха, че научните пропуски ще бъдат проучени и съответната документация ще бъде представена до 1 септември 2009 г.

Въпреки това повече от пет години по-късно територията, предложена от българските екологични и научни общности в буферната зона около Национален парк „Рила“, все още не е определена за територия по „Натура 2000“ от българското правителство. Доказано е, че тази територия е от изключително значение за опазването на кафявата мечка, Cottus gobio, и редица други приоритетни видове.

1.    С оглед на горепосоченото, може ли Комисията да посочи дали българското правителство е представило документация относно определянето на територия от значение за Общността в буферната зона на Национален парк „Рила“?

2.    Ако отговорът е „не“, какви мерки ще предприеме Комисията, за да гарантира успешното приключване на процеса на определяне на територии по „Натура 2000“ в планина Рила?

 


E-013908/2013
Отговор на Янез Поточник
от името на Комисията
(11.2.2014)

Мрежата „Натура 2000“ вече обхваща 34 % от територията на България. Съгласно всички налични научни данни „Натура 2000“ е добре установена в страната и е с много високо ниво на покритие. В нея обаче все още не са включени някои важни и ценни местообитания — например тези на кафявата мечка и главоча (Cottus gobio) в Рила.

Комисията поиска от България да уреди допълнителното определяне на необходимите защитени зони в Рила. Комисията следи отблизо този въпрос и в зависимост от отговора на българските компетентни органи ще вземе съответното решение относно подходящите действия.