Новата програма е пряко свързана с бъдещето на ЕС и предвижда редица действия, които да осигурят достъпа на европейските граждани до качествени обучения и подкрепа в личностното и професионалното им развитие. Целта е да оптимизираме наличните умения и да посочим нови, адаптирани към променящия се свят и търсенето на пазара на труда.

Програмата акцентира върху предприемаческите умения, медийната грамотност и критичното мислене. На преден план остава нуждата от дигитални умения, които да бъдат използвани по иновативен и креативен начин, а за тази цел трябва да бъдат осигурени и квалифицирани преподаватели.

Политиката за учене през целия живот, неформалното образование и обучение, доброволчеството и мерките за поощряване на съвместната работа на образователните институции и бизнеса са посочени като примери за стъпки в правилната посока. Не трябва да забравяме обаче, че европейските системи за професионално образование имат нужда от модернизиране и популяризиране на ученето чрез работа. Важно е да обърнем внимание и на групите в неравностойно положение на пазара на труда и да поощрим социалното включване и подобряването на възможностите им за реализация. Приветствам изброените в програмата мерки и очаквам успешната им реализация.

Source: European Parliament