Създаване на Система за влизане/излизане с цел регистриране на данните относно влизането и излизането на граждани на трети държави, преминаващи външните граници на ЕС

На 25 ноември Европейският парламент одобри правилата и финансирането на новата система за влизане и излизане в Европейския съюз с цел регистриране на данните на граждани на трети държави, преминаващи външните граници. Системата ще бъде приложена в държавите от Шенген, както и в България и Румъния. Новата система ще важи за пътуващите с виза и за тези без виза, допуснати за кратък престой до 90 дни. Целта е да се […] (още)

Разпоредби от достиженията на правото от Шенген, свързани с Визовата информационна система, в България и Румъния

На 4 октомври 2017 г. с мнозинство от 610 гласа Европейският парламент одобри предложението за предоставяне на пасивен достъп на България и Румъния до Визовата информационна система на Шенген. Системата позволява обмен на информация относно шенгенските визи и проверка на лицата, които желаят да влязат на територията на държавите от Шенгенското пространство. Предоставеният пасивен достъп означава на практика, че националните власти не могат да издават шенгенски визи, нито да променят, […] (още)

Преразглеждане на Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия

Искам да обърна внимание на това специфично гласуване по време на пленарната сесия в Страсбург, с което Европейският парламент заяви, че ще отхвърли всеки кандидат за председател на Европейската комисия, който не е официален водещ кандидат, обявен предварително на европейските изборите и издигнат от европейска политическа партия. Така на практика, макар и да не е закрепена в договорите, процедурата с водещи кандидати, или т.нар. „Spitzenkandidaten”, за председател на Европейската комисия […] (още)

Доклад относно ускоряването на иновацията в областта на чистата енергия

В края на 2016 г. заедно с Пакета за чиста енергия Комисията публикува съобщението „Ускоряване на иновациите в областта на чистата енергия“. Документът представи цялостна стратегия на ЕС за повече частни инвестиции в иновации за чиста енергия, като предвижда създаване на благоприятна бизнес среда чрез предвидима и сигурна регулаторна рамка, общи стандарти и политически насоки. От ключово значение е да се насочи вниманието към силно зависимите от внос на енергия […] (още)

Преодоляване на гео-блокирането и на други форми на дискриминация въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар

На 6 февруари с колегите ми гласувахме регламент за прекратяване на необоснованото блокиране на географски принцип (или т.нар. геоблокиране) и пренасочване на онлайн потребителите по държави. Гласувах „за“ този регламент, защото геоблокирането е вид дискриминация, налагана въз основа на националността, местоживеенето и дори моментното географско местоположение на потребителя. Когато един онлайн търговец предлага някаква стока или услуга, той ще е задължен да се отнася еднакво с местните купувачи и клиентите […] (още)

Споразумение за научно-технологично сътрудничество между Европейската общност и Бразилия

Споразумението за научно и технологично сътрудничество между ЕС и Бразилия подлежи на подновяване на всеки 5 години. На днешното пленарно заседание с 504 гласа Европейският парламент даде своето одобрение за следващия петгодишен период. Бразилия отбелязва значителен напредък в политиките си за научноизследователската и развойна дейност. Страната е сред световните лидерите по отношение на научните изследвания в редица области, които представляват интерес за ЕС като: селско стопанство, инфекциозни болести, нанотехнологии, съвременни […] (още)

Компетентност, признаване и изпълнение на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца

На 18 януари гласувахме измененията в регламента относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца. Още през април 2016 г. Европейският парламент обяви позицията си относно защитата на висшия интерес на детето. Промените бяха гласувани в светлината на схващането, че децата са винаги потърпевши в случай на раздяла или развод на родителите. В случаите, когато съпрузите […] (още)

Сключване от името на Европейския съюз на Маракешкия договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали

Винаги съм настоявал за ратифицирането и изпълнението на Договора от Маракеш във възможно най-кратък срок. Радвам се, че въпреки забавянето и правните спорове, това вече е факт. С това гласуване още веднъж гарантирахме мястото на ЕС на лидер в световен мащаб, когато става дума за защитата на правата на човека. Близо 30 млн. са лицата в ЕС с нарушено зрение, което не им позволява четенето на печатни материали. Основната цел […] (още)

Енергийна ефективност

На пленарната сесия днес подкрепих предложението за изменение на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност. Досието е част от пакета за по-чисто и ефективно използване на енергията и изграждането на функциониращ и устойчив Енергиен съюз. Надявам се чрез този напредък да се активизира цялостно енергийната политика на Европейския съюз, като се гарантира равнопоставеността на държавите членки в изработването на дългосрочни стратегии и мобилизирането на финансиране. Подкрепям целта до 2030 година Европейският […] (още)

Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност

След дебат в пленарна зала с 408 гласа приехме резолюция по доклада относно изпълнението на общата външна политика и политика на сигурност на председателя на комисията по външни работи на Европейския парламент Дейвид Макалистър. В документа се подчертава нуждата от съвместна оценка на сериозните предизвикателства и заплахи за ЕС, както и значението на стабилизирането на съседството, насърчаването на реформите, поддържането на международния ред и справянето с първопричините за въоръжените конфликти. […] (още)

Next Page »