Преразглеждане на Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия

Искам да обърна внимание на това специфично гласуване по време на пленарната сесия в Страсбург, с което Европейският парламент заяви, че ще отхвърли всеки кандидат за председател на Европейската комисия, който не е официален водещ кандидат, обявен предварително на европейските изборите и издигнат от европейска политическа партия. Така на практика, макар и да не е закрепена в договорите, процедурата с водещи кандидати, или т.нар. „Spitzenkandidaten”, за председател на Европейската комисия […] (още)

Доклад относно ускоряването на иновацията в областта на чистата енергия

В края на 2016 г. заедно с Пакета за чиста енергия Комисията публикува съобщението „Ускоряване на иновациите в областта на чистата енергия“. Документът представи цялостна стратегия на ЕС за повече частни инвестиции в иновации за чиста енергия, като предвижда създаване на благоприятна бизнес среда чрез предвидима и сигурна регулаторна рамка, общи стандарти и политически насоки. От ключово значение е да се насочи вниманието към силно зависимите от внос на енергия […] (още)

Преодоляване на гео-блокирането и на други форми на дискриминация въз основа на националността, мястото на пребиваване или мястото на установяване на клиентите в рамките на вътрешния пазар

На 6 февруари с колегите ми гласувахме регламент за прекратяване на необоснованото блокиране на географски принцип (или т.нар. геоблокиране) и пренасочване на онлайн потребителите по държави. Гласувах „за“ този регламент, защото геоблокирането е вид дискриминация, налагана въз основа на националността, местоживеенето и дори моментното географско местоположение на потребителя. Когато един онлайн търговец предлага някаква стока или услуга, той ще е задължен да се отнася еднакво с местните купувачи и клиентите […] (още)

Споразумение за научно-технологично сътрудничество между Европейската общност и Бразилия

Споразумението за научно и технологично сътрудничество между ЕС и Бразилия подлежи на подновяване на всеки 5 години. На днешното пленарно заседание с 504 гласа Европейският парламент даде своето одобрение за следващия петгодишен период. Бразилия отбелязва значителен напредък в политиките си за научноизследователската и развойна дейност. Страната е сред световните лидерите по отношение на научните изследвания в редица области, които представляват интерес за ЕС като: селско стопанство, инфекциозни болести, нанотехнологии, съвременни […] (още)

Компетентност, признаване и изпълнение на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца

На 18 януари гласувахме измененията в регламента относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца. Още през април 2016 г. Европейският парламент обяви позицията си относно защитата на висшия интерес на детето. Промените бяха гласувани в светлината на схващането, че децата са винаги потърпевши в случай на раздяла или развод на родителите. В случаите, когато съпрузите […] (още)

Сключване от името на Европейския съюз на Маракешкия договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали

Винаги съм настоявал за ратифицирането и изпълнението на Договора от Маракеш във възможно най-кратък срок. Радвам се, че въпреки забавянето и правните спорове, това вече е факт. С това гласуване още веднъж гарантирахме мястото на ЕС на лидер в световен мащаб, когато става дума за защитата на правата на човека. Близо 30 млн. са лицата в ЕС с нарушено зрение, което не им позволява четенето на печатни материали. Основната цел […] (още)

Енергийна ефективност

На пленарната сесия днес подкрепих предложението за изменение на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност. Досието е част от пакета за по-чисто и ефективно използване на енергията и изграждането на функциониращ и устойчив Енергиен съюз. Надявам се чрез този напредък да се активизира цялостно енергийната политика на Европейския съюз, като се гарантира равнопоставеността на държавите членки в изработването на дългосрочни стратегии и мобилизирането на финансиране. Подкрепям целта до 2030 година Европейският […] (още)

Годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политика на сигурност

След дебат в пленарна зала с 408 гласа приехме резолюция по доклада относно изпълнението на общата външна политика и политика на сигурност на председателя на комисията по външни работи на Европейския парламент Дейвид Макалистър. В документа се подчертава нуждата от съвместна оценка на сериозните предизвикателства и заплахи за ЕС, както и значението на стабилизирането на съседството, насърчаването на реформите, поддържането на международния ред и справянето с първопричините за въоръжените конфликти. […] (още)

Изпълнение на Европейската стратегия за хората с увреждания

През месец февруари Европейската комисия публикува доклад за напредъка по прилагането на Европейската стратегия за хората с увреждания 2010 – 2020 г. Европейският парламент също подготви своята оценка и политически насоки на базата на този доклад, които бяха приети в пленарна зала в Брюксел на гласуването в четвъртък (30.10.2017 г.). Като докладчик в сянка на комисията по петиции участвах в изготвянето на текста. Всяка година комисията по петиции разглежда десетки случаи […] (още)

Бюджетна процедура за 2018 г.

В четвъртък (30 ноември 2017 г.) Европейският парламент прие с 295 гласа „за“ един от най-важните си актове – бюджета за 2018 г. Гласувах в подкрепа на договорените със Съвета цифри за следващата година в размер на 160,1 млрд. евро за задължения и 144,7 млрд. евро за плащания. Политическите приоритети зад тези числа са подобряване на сигурността в Европа, повече подкрепа за безработните младежи и засилване на икономическия растеж чрез […] (още)

Next Page »